سفارش تبلیغ
صبا ویژن
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز

فهرست کتابهای جدبد


10/05/1388

شرح : 

1. اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ در رون‍د ق‍ان‍ون‍گ‍ذاری‌/ م‍ول‍ف‌ ن‍ادر س‍اع‍د،پ‍روان‍ه‌ ت‍ی‍لا.-- ت‍ه‍ران‌: خ‍رس‍ن‍دی‌،???? .

2. ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ام‍لاک‌، اراض‍ی‌ و ب‍اغ‍ات‌ و اف‍راز آن‍ه‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ وت‍دوی‍ن‌ ج‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ور س‍ل‍ی‍م‌ ب‍ن‍اب‌.-- ت‍ه‍ران‌: آث‍ار ان‍دی‍ش‍ه‌،???? .

3. ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ق‍درت‌ ن‍رم‌/ م‍ح‍م‍ود رض‍ا گ‍ل‍ش‍ن‌ پ‍ژوه‌.-- ت‍ه‍ران‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر گ‍س‍ت‍رش‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌: م‍ج‍م‍ع‌ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌،???? .

4. چ‍ش‍م‌ ان‍دازی‌ ب‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ی‍ث‍اق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وف‍ره‍ن‍گ‍ی‌/ م‍ت‍ی‍وس‍ی‌. آر. ک‍ری‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌ م‍ج‍ن‍ده‌.-- ق‍م‌: دان‍ش‍گ‍اه‌م‍ف‍ی‍د،???? .

5. چ‍ه‌ ب‍اش‍د آن‍چ‍ه‌ خ‍وان‍ن‍دش‌ ت‍ف‍ک‍ر؟/ م‍ات‍ی‍ن‌ ه‍ای‍دگ‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍اوش‌ ج‍م‍ادی‌ .--ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌،???? .

  6. در ج‍ه‍ان‌ گ‍ف‍ت‌ و گ‍و: ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ولات‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‍ی‌ در پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌/ ه‍ادی‌خ‍ان‍ی‍ک‍ی‌.-- ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌،???? .

7. ک‍ارب‍رد ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطات‌/ س‍ون‌ وی‍ن‍دال‌، ب‍ن‍وس‍ی‍گ‍ن‍ای‍ت‍زر، ج‍ی‍ن‌ ت‍ی‌ اول‍س‍ون‌؛م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ده‍ق‍ان‌.-- ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌،???? .

8. ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌/ آل‍ن‌ و. وود؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍ن‍از م‍س‍م‍ی‌ پ‍رس‍ت‌.-- ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌،????.

9. م‍ن‍طق‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا: ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا/ پ‍ات‍ری‍ک‌ک‍الاه‍ان‌؛ م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ داود غ‍رای‍اق‌ زن‍دی‌، م‍ح‍م‍ود ی‍زدان‌ ف‍ام‌، ن‍ادر پ‍ورآخ‍ون‍دی‌.--ت‍ه‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌،???? .

10. ن‍ق‍ش‌ چ‍ی‍ن‌ در ام‍ن‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ت‍دب‍ی‍راق‍ت‍ص‍اد.-- ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ت‍دب‍ی‍ر اق‍ت‍ص‍اد،???? .

11. Forgotten continent: the battle for Latin America"s soul/ Michael Reid.-- New Haven; London: Yale University Press, 2007.

F,1414,.3,.R45,2009

12. Institutions and environmental change: principal findings, applications, and research frontiers/ edited by Oran R. Young, Leslie A. King, and Heike Schroeder.-- Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008.

HC,79,.E5,I57,2008

13. International politics: enduring concepts and contemporary issues/ Robert J. Art, Robert Jervis.-- 9th ed.-- New York: Pearson Longman, 2009.

JZ,1242,.I58,2009

14. Political theory and global climate change/ edited by Steve Vanderheiden.-- Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008.

QC,981.8,.C5,P65,2008

15. Secularism, religion and multicultural citizenship/ [edited by] Geoffrey Brahm Levey and Tariq Modood; foreword by Charles Taylor.-- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.

BL,2747,.8,.S43,2009

16. South America, Central America, and the Caribbean.-- London: Europa Publications , 1985-

Ref,F,1401,.S68

17. Technologies of inSecurity: the surveillance of everyday life/ edited by Katja Franko Aas, Helene Oppen Gundhus and HeidiMork Lomell.-- London; New York: Routledge-Cavendish, 2009.

HV,6419,.T43,2009

18. Theories of international relations/ Scott Burchill ... [et al.].-- 4th ed.-- Houndmills, Basingstoke, Hamp.; New York: Palgrave Macmillan, 2009.

JZ,1242,.T443,2009

19. The Post-American world/ Fareed Zakaria.-- New York: W.W. Norton, 2008.

CB,161,.Z34,2008

20. Transnationalism/ Steven Vertovec.-- London; New York: Routledge, 2009.

 

برگرفته از سایت کتابخانه ملی ایران وزارت کشور

 

 


  
می ترسم همسرم را هم بخورم این دلیل یک مرد پاکستانی است برای ازدواج نکردن فرش لامپ فنجان لیوان از جمله چیزهایی است که او می خورد و بنابراین بعید نیست یک دفعه به سرش بزند و همسرش را بخورد
این مرد 55 ساله غذا هم زیاد میخورد و در یک هتل 15 بار بشقابش پر و خالی شد تا او دست از خوردن کشید تازه بعد از این 15 بشقاب او چند لامپ وقطعه شکسته فنجان هم نوش جان کرد جالب است که خوردن این چیزهای تیز و برنده هیچ اسیبی به دهان او واردنمی کند. blink.gif

  
داوری
یک داور فوتبال در انگلیس به خود کارت قرمز داد و از زمین خارج شد e054.gif وی پس از درگیری شدید لفظی و فیزکی با دروازه بان یکی از تیمها به خودش کارت قرمز داد و در دقیقه 63 بازی زمین را ترک کرد.این داور گفت: روز قبل از بازی پدر همسرم از دنیا رفت بعد ان متوجه شدم که همسرم سرطان دارد و قبل بازی هم متوجه شدم یکی از دوستانم صمیمیم فوت کرده و از لحاظ روحی آمادگی لازم برای قضاوت را نداشتم. e048.gif


دندان مصنوعی پلیس
پلیس سوپد یک سارق را از روی دندانهای مصنوعیش شناسایی و دستگیر کرد این سارق در حین فرار از قهوه خانه دندان مصنوعیش از دهانش بیرون افتادو چون کد ملی وی روی ان ثبت شده بود از روی ان پلیس او را دستگیر کرد. e045.gif


شاخی برای مادر بزرگ
یک پیرزن 98 ساله چینی (که هنوز نشکسته) که بسیار قوی بوده و خوش خوراک هم می باشد در نیمه سال گذشته متوجه شد که یک برجستگی قرمز وسط سرش می باشد که آن را بی اهمیت دانست ولی موضوع بالا گرفت و اوایل امسال متوجه شد که این برجستگی تبدیل به شاخ شده است که به طول 3 سانتی متر می باشد. e066.gif
  
یک نوزاد پسر در شیلی با جنینی در شکم به دنیا آمد و پزشکان مورد او را بسیار نادر ارزیابی کردند.

به گزارش مهر، پزشکان شیلیایی پیش از تولد این نوزاد، بدن مادر را اسکن کردند و یک جنین 4 اینچی را درون شکم نوزاد پسر یافتند.

اندام‌های زیرین و بخشی از نخاع این جنین پرورش یافته اما سر آن رشد نکرده و هیچ شانسی برای زنده ماندن ندارد. پزشکان پس از تولد نوزاد با انجام عمل جراحی جنین را از داخل شکم او بیرون آوردند.

به گفته «ماریا آنجلیکا بلمار»، رئیس بخش زایمان بیمارستان «هرنان هنریکوئز»، تولد این نوزاد یکی از موارد نادر است. این حالت از هر 500 هزار تولد زنده در یک نفر رخ می‌دهد.
بنا بر گزارش «رویترز»‌، تعداد نوزادانی که در سراسر جهان بدین نحو متولد شده اند، کمتر از 90 نفر گزارش شده است.


منبع: سایت بازتاب


  
درست در همین لحظه که خورشید به نظر ما قرمز رنگ می آید ، مردمی که هزاران فرسنگ در غرب از ما دورند ، هرگز آنها به این رنگ نمی بینند و تنها چیزی که به هنگام غروب فرق کرده ، و باعث رنگ قرمز خورشید شده ، مسافتی است که نور در ‏جو می پیماید بیشتر می شود . نور آفتاب نیز ترکیبی از نورهای مختلف است . اتمسفر از ذرات هوا ، غبار ، بخار آب و سایر اجسام ناخالص مملو است از این رو مسیر بعضی از نورها عوض می شود . نورهای بنفش ، آبی و سبز بیشتر انعکاس پیدا می کنند و بدین ترتیب نورهای قرمز و نارنجی بیشتر به نظر می آیند .
  
تابوت فراری به خانه باز گشت......

یکی از عجیب ترین داستانهاداستان مرگ وزندگی چارلز گوگلان می باشد که در جزیره پرنس ادوارد واقع در ساحل شرقی کانادا به سال 1841 زاده شد او از یک خانواده فقیر ایرلندی بود و وقتی به سن مدرسه رسید همسایگانش برای فرستادن چارلز به انگلیس به جمع اوری اعانه در بین خودشان مشغول شدند او بالاخره با رتبه بالا موفق به فارغ التحصیل شدن گشت ولی در مقابل تعجب همگان اعلام کرد که میخواهد هنر پیشه تاتر شود خانواده کوگلان به پایمردی در تصمیماتشان معروف بودند و چارلز نیز از این قاعده مستثنی نبود وقتی والدینش به او گوشزد کردند که در صورت رها نکردن ارزوی هنر پیشگی اش از ورود به خانه پدری محروم خواهد شد چارلز که خود نیز یک کوگلان واقعی بود دوباره تصریح کرد که خللی در تصمیمش برای هنر پیشگی تئاتر وارد نشده است او در این حرفه که معمولا یکنفره و به عنوان فردی سریع النتقال و با هوش که دارای زبانی نیشدار در قالب طنز بود خوش درخشید کوگلان یک بار به ملاقات یک فال بین کولی رفت و از او شنید که در اوج شهرتش در یک شهر جنوبی امریکا بدرود حیات خواهد گفت ولی خاطر نشان کرد که وی تا به زادگاهش در جزیره پرنس ادوارد مراجعت نکند ارامشی نخواهد داشت . کوگلان غالبا این پیش بینی عجیب را برای دوستانش بازگو می کرد و ظاهرا بدین خاطر بود که تاثیر عمیقی رویش نهاده بود . در سال 1898 وقتی که نقش هملت را در شهر گالستون در ایالت تگزاس که یک ایالت جنوبی امریکاست بازی می کرد بطور غیر مترقبه ای در گذشت و در گورستان همان شهر نبز دفن شد دوروز بعد گردباد مهیبی که تمامی ان شهر بی پناه را زیر ورو کرده بود گورستان ماسه ای که او در ان به خاک سپرده شده بود را هم ویران کرد در این ماجرا تابوت محتوی جسد وی نیز ناپدید شد و اگر چه خانواده اش جایزه هنگفتی را برای یافتن ان پیشنهاد کردند ولی این تابوت پیدا نشد . در ماه اکتبر سال 1908 هشت سال و یک ماه پس از تند باد گالستون یک ماهیگیر ناشناس در جزیره پرس ادوارد صندوق بزرگی پوشیده از خزه و صدف را یافت که در نواحی کم عمق اب غوطه ور بود این صندوق محتوی تابوت و جنازه چارلز کوگلان بود که شامل پلاک نقره ایی که او با ان شناخته می شد هم بود او بالاخره به جزیره کوچک زادگاهش که سه هزار مایل از شهر محل دفنش فاصله داشت بازگشته بود درست همانطوری که ان فالگیر کولی چندین سال پیش از ان پیش بینی کرده بود ! چارلز کوگلان که توسط دریا به موطنش اورده شده بود سرانجام در گورستان جزیره در مجاورت کلیسایی که وی شصت و هفت سال پیش در ان غسل تمعید داده شده بود به خاک سپرده شد.

  
 
روباه پرنده نوعی خفاش است سراین خفاش شباهت زیادی به روباه دارد به همین سبب به این نام خوانده می شود.این حیوان چثه ای به اندازه ی یک سگ کوچک دارد وفاصله بین دوبالش به180 سانتیمتر می رسد.این حیوان
علاقه زیادی به میوه های مختلف دارد.روباه پرنده درمالزی،هند وجزایر اقیانوس هند وآرام یافت می شود.

  
آیا شما در زمره باهوش جهانید؟اگر میخواهید بدانید تست زیر را پاسخ دهید.

تنها منطق محض می تواند شما را به جواب برساند.
. درخیابانی خانه در رنگ متفاوت وجود دارند.
. در هریک از این خانه ها یکنفر با ملیتی متفارت از دیگران زندگی میکند.
. این پنج صاحبخانه هرکدام نوشیدنی متفاوت می نوشند.سیگار متفاوت می کشند.و حیوان خانگی متفاوتی داریند.

سوال:کدامیک از آنها در خانه ماهی نگهداری میکند؟؟

***راهنمایی:

.کبوتر در خانه قرمز زندگی میکند.
.مرد سویدی یک سگ دارد.
.مرددانمارکی چای می نوشد.
.خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.
.صاحب خانه سبز قهوه می نوشد.
.شخصی که سیگار پال مال میکشد پرنده پرورش می دهد.
.صاحب خانه زرد سیگار دانهیل میکشد.
.مردی که در خانه وسطی زندگی میکند شیر می نوشد.
.مرد نروژی در اولین خانه زندگی میکند.
.مردی که سیگار بلندز میکشد در کنار کردی که گربه نگهداری میکند زندگی میکند.
.مردی که اسب نگهداری میکند کنار مردی که سیگار دانهیل میکشد زندگی میکند.
.مردی که سیگار بلو مستر میکشدآبجو می نوشد.
.مرد آلمانی سیگار پرینس می کشد.
.مرد نروژی در کنار خانه ابی زندگی میکند.
.مردی که سیگار بلندز میکشدکنار مردی که آب می نوشد زندگی میکند.

wink.gif آلبرت انشتین این معما را در قرن میلادی نوشت و عقیده داشت مردم جهان میتوانند آن را جواب دهند. wink.gif

wink.gif موفق باشید wink.gif
  

آیا شما در زمره باهوش جهانید؟ا

گر میخواهید بدانید تست زیر را پاسخ دهید.

تنها منطق محض می تواند شما را به جواب برساند.
. درخیابانی خانه در رنگ متفاوت وجود دارند.
. در هریک از این خانه ها یکنفر با ملیتی متفارت از دیگران زندگی میکند.
. این پنج صاحبخانه هرکدام نوشیدنی متفاوت می نوشند.سیگار متفاوت می کشند.و حیوان خانگی متفاوتی داریند.

سوال:کدامیک از آنها در خانه ماهی نگهداری میکند؟؟

***راهنمایی:

.کبوتر در خانه قرمز زندگی میکند.
.مرد سویدی یک سگ دارد.
.مرددانمارکی چای می نوشد.
.خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.
.صاحب خانه سبز قهوه می نوشد.
.شخصی که سیگار پال مال میکشد پرنده پرورش می دهد.
.صاحب خانه زرد سیگار دانهیل میکشد.
.مردی که در خانه وسطی زندگی میکند شیر می نوشد.
.مرد نروژی در اولین خانه زندگی میکند.
.مردی که سیگار بلندز میکشد در کنار کردی که گربه نگهداری میکند زندگی میکند.
.مردی که اسب نگهداری میکند کنار مردی که سیگار دانهیل میکشد زندگی میکند.
.مردی که سیگار بلو مستر میکشدآبجو می نوشد.
.مرد آلمانی سیگار پرینس می کشد.
.مرد نروژی در کنار خانه ابی زندگی میکند.
.مردی که سیگار بلندز میکشدکنار مردی که آب می نوشد زندگی میکند.

wink.gif آلبرت انشتین این معما را در قرن میلادی نوشت و عقیده داشت مردم جهان میتوانند آن را جواب دهند. wink.gif

wink.gif موفق باشید wink.gif


  

آیا شما در زمره باهوش جهانید؟

اگر میخواهید بدانید تست زیر را پاسخ دهید.

تنها منطق محض می تواند شما را به جواب برساند.
. درخیابانی خانه در رنگ متفاوت وجود دارند.
. در هریک از این خانه ها یکنفر با ملیتی متفارت از دیگران زندگی میکند.
. این پنج صاحبخانه هرکدام نوشیدنی متفاوت می نوشند.سیگار متفاوت می کشند.و حیوان خانگی متفاوتی داریند.

سوال:کدامیک از آنها در خانه ماهی نگهداری میکند؟؟

***راهنمایی:

.کبوتر در خانه قرمز زندگی میکند.
.مرد سویدی یک سگ دارد.
.مرددانمارکی چای می نوشد.
.خانه سبز رنگ در سمت چپ خانه سفید قرار دارد.
.صاحب خانه سبز قهوه می نوشد.
.شخصی که سیگار پال مال میکشد پرنده پرورش می دهد.
.صاحب خانه زرد سیگار دانهیل میکشد.
.مردی که در خانه وسطی زندگی میکند شیر می نوشد.
.مرد نروژی در اولین خانه زندگی میکند.
.مردی که سیگار بلندز میکشد در کنار کردی که گربه نگهداری میکند زندگی میکند.
.مردی که اسب نگهداری میکند کنار مردی که سیگار دانهیل میکشد زندگی میکند.
.مردی که سیگار بلو مستر میکشدآبجو می نوشد.
.مرد آلمانی سیگار پرینس می کشد.
.مرد نروژی در کنار خانه ابی زندگی میکند.
.مردی که سیگار بلندز میکشدکنار مردی که آب می نوشد زندگی میکند.

wink.gif آلبرت انشتین این معما را در قرن میلادی نوشت و عقیده داشت مردم جهان میتوانند آن را جواب دهند. wink.gif

wink.gif موفق باشید wink.gif


  
   مدیر وبلاگ
کمی متفاوت
کلبه مهربونی ما همیشه جا برای شما داره فقط مهربون بشنیم جامون بشه اینجا ساحل کویر جنگل کوه همه را داره
نویسندگان وبلاگ -گروهی
خبر مایه
آمار وبلاگ

بازدید امروز :120
بازدید دیروز :73
کل بازدید : 274385
کل یاداشته ها : 432


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ