شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ حضرت رسول مي فرمايد لعن دشمنان اجري بالا تر از صلوات دارد
منبع ؟؟
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top